КАЗАХСТАН

WhatsApp:

Горячая линия:

+7-776-130-5188

Личный кабинет:

Вход | Регистрация

Оферта на предоставление займа


ҚАРЫЗ БЕРУГЕ ОФЕРТА

Сериясы 3 № ______

Күні: «___» _______ 20__ж.

 

ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА

Серия 3 № ______

Дата: «___» _______ 20__г.

 

Мен, _________________________ (бұдан әрі – Қарыз алушы), "Growth Up" ЖШС-ін менімен төмендегідей талаптармен Қарыз келісім-шартын (бұдан әрі – Қарыз келісім-шарты/ Шарт) жасасуды сұраймын:

 

1. Терминдер мен анықтамалар

1.1. Осы Қарыз келісім-шартының мақсатында пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар келесіні білдіреді:

1) Оферта - Қарыз келісім-шартын жасасу туралы жеке тұлғаның Қарыз берушіге ұсынысы;

2) Қарыз беруші - https://smartaqsha.kz интернет-сайты арқылы қарыздар беретін, "Growth Up" ЖШС-і;

3) Қарыз алушы – жеке кәсіпкер болып табылмайтын, Қарыз алушының Қарыз берушіге ұсынысының (Оферта) негізінде Қарыз берушімен Қарыз келісім‑шартын жасасқан жеке тұлға;

4) Акцепт – Қарыз келісім-шартын жасасуда және Қарыз алушының төлем картасына/ағымдағы шотына қарыз сомасын аударуда көрсетілген, Қарыз берушінің Қарыз алушының Оферта талаптарын қабылдау туралы жауабы;

5) Қарыз – Қарыз берушінің Қарыз алушыға Шарт талаптарына сәйкес, кәсіпкерлік қызметті іске асырумен байланысты емес, тұтыну мақсаттары үшін жеделдік, ақылылық пен қайтарымдылық шарттарымен берілетін ақша (Қазақстан Республикасының валютасы – теңге);

6) Сайт – ғаламтор желісіндегі Қарыз берушіге тиесілі, https://smartaqsha.kz мекенжайы бойынша орналасқан, ақпараттық ресурс;

7) Қарыз алушының жеке кабинеті – Қарыз алушыға Қарыз беру мен оны қайтаруға қатысты барлық сұрақтар бойынша, Қарыз берушінің Қарыз алушымен өзара әрекеттесуінің электронды механизмі;

8) Берешек – Шарт бойынша Қарыз алушы Қарыз берушіге, Қарыз алу келісім-шартында қарастырылған, Негізгі қарыз сомасын, Қарызды пайдаланғаны үшін сыйақы, айыпақы мен басқа да  төлемдерді қоса төлеуге тиісті қаражат;

9) Сыйақы – Негізгі қарыз сомасына пайыздық мәнде анықталатын, Қарызды пайдаланудың әрбір күні үшін Қарыз берушіге төленетін төлем;

10) Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (ЖТСМ) – Қарыз келісім-шарты бойынша сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелген (нақты құны) сыйақы мөлшерлемесі;

11) Негізгі қарыз - Қарыз алу келісім-шартының шеңберінде жасалған, Қарыз алушының Қарыз берушіден алған қаржы сомасы;

12) Кепілгер – жасалған Қарыз келісім-шарты бойынша Қарыз алушының Қарыз беруші алдында ақшалай міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ететін, Қарыз алушы анықтаған жеке тұлға.

 

2. Жалпы ережелер

2.1. Қарыз беруші Қарыз алушыға Қарыз беруге міндеттенеді, ал Қарыз алушы Қарыз берушіге, Шарт талаптарында қарастырылған талаптар мен тәртіпке, мерзімге сай, алынған Қарызды қайтаруға және оны пайдаланғаны үшін сыйақыны төлеуге міндеттенеді.

2.2. Қарыз шарттары:

1) Қарыз сомасы: ____________ (___________) теңге;

2) Қарыз мерзімі: ____   _________20___ж. бастап  _____ ________20___ж. дейін.

3) Қарыз алушы Қарыз берушіге Қарызды пайдаланғаны үшін, Қарыз алушы алған Қарыз сомасының үстіне есептелетін, күніне___% көлемінде тиянақталған сыйақы мөлшерлемесін төлейді.

4) ЖТСМ мөлшері осы Шарт бойынша  56% артык емес.

2.3. Қарыз алушы Шарттың берілген талаптарын келесідей әрекеттер жасау арқылы қабылдайды:

1) Қарыз берушіге сауалнамалық деректерді толтыру және жіберу;

2) Қарыз берушіге Қарыз алуға Офертаны жіберу.

2.4. Тараптар осы Шартты жасасу барысында алынған, Тараптардың әр қайсысына құпия болып табылатын, деректерді таратпау жайлы жауапкершілікті қабылдайды. Бұл Шарттағы құпия деректер болып көпшілікке қолжетімді бола бермейтін ақпараттар табылады. Берілген ақпараттар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайлар мен тәртіпке сай, және де келесі тараптың таратуға жазбаша түрде келісімі болған жағдайда ғана ашылуы мүмін. Бұл Шартты бұзған (күші жойылған) жағдайда Тараптар Шартты бұзған (күшін жойған) күннен бастап 2 (екі) жыл ішінде құпия ақпараттарды тараптауға міндеттенеді.

2.5. Осы Шартқа Қарыз алушы қол қою арқылы төмендегілерді растайды, кепіл береді және келіседі:

1) бұл Шартты өз еркімен, еш қысымсыз, түрлі қиын жағдайлардың тоғысуына байланыссыз жасасады, ал Шарт талаптары (оның ішінде негізгі қарыздың,  сыйақының, айыпақының, басқа төлемдердің мөлшері) Қарыз алушының көңілінен шығады және ол үшін аса тиімсіз болып табылмайды;

2) өз атынан және өз мүддесі үшін әрекет етеді, үшінші тұлғалардың пайдасына әрекет етпейді;

3) Шартқа қол қою кезеңінде өз әрекетін толығымен басқарады;

4) Осы Шартты жасасу мақсатында Қарыз берушіге, пайда көзі мен мөлшерін, жеке және басқа да мәліметтерді қоса, өзі жайлы нақты мағлұматтарды береді;

5) әрекеті шектеулі болып табылмайды және осы Шартты жасасу мен орындауға қажетті барлық құқықтар мен өкілеттіке ие;

6) Қарыз беру шарттарына қатысты жаңылыстырылмаған;

7) Шарттың талаптары, соның ішінде қайтаруға тиесілі сомаға, сыйақы мен басқа төлемдердің мөлшеріне қатысты талаптар оған түсінікті;

2.6. Қарыз беруші, Қарыз алушыға жылы шырай білдіре отырып, оған Шарт талаптарын жақсартатын, соның ішінде науқанға немесе арнайы жеке ұсыныстарға сәйкес келетін, өзгертулерді енгізуге құқылы. Бұл ретте, Қарыз алушы Қарыз беруші бекіткен жеңілдігі бар шарттарды бұзатын (мерзімін өткізіп алатын немесе қарызды жеке кабинет арқылы мезгілінен бұрын өтейтін) болса, Қарыз беруші, Шарттың 2.2 т. 3 т. сай Қарыз алушыға оның дәрежесіне байланысты сыйақыларды есептеумен стандартты шарттарды пайданала отырып, біржақты мұндай өзгертулерден бас тартуға құқығы бар.

 

 

 

 

 

3. Қарыз беру мен алу тәртібі

3.1. Қарыз беруші Қарыз алуға Оферталарды келесі шарттарды ұстанған жағдайда ғана қарастырады:

1) Қарыз алушы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады;

2) Қарыз алушы 21 (жиырма бір) жасқа толған;

3) Қарыз алушының Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тіркеуі бар.

3.2. Қарыз алушы, Шарт талаптарында қарастырылған тәртіп пен мерзімге сай, берілген Қарыз сомасын қайтаруға және Қарызды пайдаланғаны үшін сыйақыны төлеуге міндеттенеді.

3.3. Қарыз алуға ниеті бар Қарыз алушы Қарыз берушіге, Офертаны жіберу мақсатында сұралатын, талап етілетін ақпаратты беруге тиісті.

3.4. Қарыз алушы төмендегімен келіседі:

1) Қарыз беруші Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес (соның ішінде Шарттың 3.3.т. көрсетілген), ол еркін, өз бетімен және өз мүддесі үшін Қарыз берушіге SMS-хабарламаларда, ауызша және жазбаша түрде, кез келген байланыс құралын пайдалану арқылы беретін оның жеке мағлұматтарын өңдеуді жүзеге асырады. Бұл ретте жеке мағлұматтарды өңдеу деп олар Қарыз берушімен бекіткен агенттік келісім-шарттар немесе басқа келісім-шарттар негізінде әрекет ететін, соның ішінде оның Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған, иеліктен айырған, шектеген және жеке мағлұматтарды жойған және мәліметтерді трансшекаралық түрде жіберген жағдайда, осы тұлғалардың Қарыз келісім-шарты бойынша мерзімі өтіп кеткен қарызды төлетуге бағытталған әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында, жинауға, жазуға, жүйелендіруге, жинақтауға, сақтауға анықтауға (жаңарту, өзгерту), шығаруға, пайдалануға, үшінші тұлғаларға (сонымен бірге заңды тұлғаларға) беруді қоса, жіберуге (таратау, беру, рұқсат) бағытталған әрекеттерді айтамыз;

2) Қарыз келісім-шартын жасасу немесе Қарыз беруден бас тарту үшін, және де кейін Қарыз алушы Қарыз келісім-шарты бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, соттық немесе сотқа дейінгі тәртіпте ақша төлету мақсатында жеке мағлұматтарын пайдалануға;

3) Қарыз беруші Қарыз келісім-шарты бойынша Қарыз алушы толығымен тиісті міндеттемелерін орындағанша барлық жеке мағлұматтарын қолдануға құқылы;

4) Қарыз алушы Қарыз келісім-шарты бойынша өзінің міндеттемелерін толығымен тисіті деңгейде орындағанша өзінің жеке мағлұматтарын пайдалануға келісетінін, Қарыз берушіге жазбаша түрде өтініш жіберу арқылы, қайтарып аланатындығы жайлы хабардар. Сонымен қоса, Қарыз берушінің, Қарыз алушыдан жеке мағлұматтарды өңдеу мен жинауға келісімді қайтарып алу жайлы өтінішін алғаннан кейін, жеке мағлұматтарды өңдеуге құқығы бар екендігімен келіседі:

- сәйкес қызмет/операция/төлемді жасап болған сәтке дейін;

- Келісім-шартты орындау;

- жеке мағлұматтарды өңдеуді жалғастыру қолданылатын заңнама талаптарымен (мұндай жағдайда жеке мағлұматтарды өңдеу заңнама талаптарын орындауға қажетті шекте орындалады), Қарыз берушінің ішкі құжаттарымен келісілген болса.

5) Қарыз алушы Қарыз берушіден жарнамалық материалдарды және Қарыз берушінің қызметтері мен науқандары жайлы ақпараттарды алуға келіседі;

6) Қарыз алушы Қарыз беруші ол айтқан кез келген ақпаратты тексеруге құқығы бар екендігімен келіседі;

7) Қарыз алушы Қарыз берушіге Оферта мен Қарыз келісім-шартында көрсетілген мәліметтерді тексеру және ол туралы ақпаратты алу үшін кредиттік бюроларға жүгінуге құқық береді. Қарыз алушы өз қалауынша кредиттік бюроны таңдау құқығын Қарыз берушіге береді және Қарыз алушымен қосымша келісуі қажет емес;

8) Қарыз алушы Қарыз берушіге құқық береді және Қарыз берушінің ол жайлы ақпаратты кез келген дереккөздерден (мемлекеттік дерекқорларды қоса), соның ішінде кредиттік бюролар арқылы алуға келіседі;

9) Қарыз алушы Қарыз берушіден Қарыз келісім-шарты бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі келгендігі, Қарыз келісім-шартын орындаумен байланысты мерзімі өткен қарыздың бар немесе пайда болғандығы  жайлы сомасы, басқа да ақпарат көрсетілген, ақпараттық материалдарды кез келген байланыс  арналары: SMS-хабарламамен, пошта хатымен, дауыс хабарламасымен, электронды пошта бойынша хабарламамен алуға келісімін береді. Осы ретте берілген ақпараттық жөнелтілімдер үшін Қарыз алушы Қарыз берушіге өзі берген кез келген байланыс ақпараттарын қолдануға рұқсат береді;

10) Қарыз беруші Қарыз алушының төлемқабілеттілігін анықтау мақсатында кез келген үшінші тұлғалардан ол жайлы ақпарат сұрауға құқылы;

11) Қарыз алушы Қарыз берушіге кредиттік бюроларға Қарыз алушы жайлы ақпаратты беруіне; кредиттік бюролардың (бұдан әрі КБ-на/нан Келісім)  Қарыз берушіге Қарыз алушы жайлы кредиттік есеп беруін беруге; оның табысын анықтайтын жеке мағлұматтар мен мәліметтерді ашуға Келісімін береді;

12) Қарыз алушы Сайттағы жеке кабинетінде, Қарыз беруші Сайтта Офертаны толтырғанда Қарыз алушы  көрсеткен, Қарыз алушының ұялы телефонына немесе электронды поштасына жіберген арнайы кодты іске қосу арқылы, толтырылған байланыс мәліметтерінің дұрыстығын растауы қажет;

13) Егер Қарыз алушы Оферта мен осы Шартта көрсетілген талаптармен Қарыз алуға келісетін болса, Қарыз алушы Шарттың 4.6. т. 2), 3), 4) т. көрсетілген Келісімге, және де Шартқа қол қоюын Сайттағы жеке кабинетінде, Қарыз беруші, Сайтта Офертаны толтырғанда Қарыз алушы  көрсеткен, Қарыз алушының ұялы телефонына жіберген арнайы кодты іске қосу арқылы растауы қажет. Көрсетілген арнайы код бірегей болып табылады.

3.5. Қарыз алушы мен Қарыз беруші, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің  152 бап 3 тармағының ережелеріне сәйкес, Қарыз келісім-шартын Қарыз алушының арнайы код арқылы іске қосуы жолымен келісу, мәмілені (Қарыз келісім-шартын жасасу) жазбаша түрде жасасқандық болып саналатындығын, және де нәтижесінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған, құқықтық салдарға әкелетінін, сондай-ақ екі Тарап үшін де бірдей заңды күшке ие екентігін және сот әдісімен дауларды шешкен жағдайда Шарт жасасқандығының дәлелі болып табылатындығын мақұлдады.

3.6. Қарыз беруші алған Офертаны Қарыз алушы кері қайтара алмайды. Егер Қарыз алушы қарыздан Қарыз берушінің Қарыз алушыға Қарыз сомасын аудару арқылы Офертаны құптағаннан кейін бас тартатын болса, Қарыз беруші Қарыз берген сәттен бастап 1 (бір) күн ішінде Қарыз алушы Қарыз сомасын Қарыз берушінің ағымдағы шотына қайтаруға және де Қарызды 1 (бір) күн пайдаланғаны үшін Сыйақы сомасын төлеуге міндетті.  Осы тармақта көрсетілген шарттарды Қарыз алушы ұстанбайтын болса, Қарыз алушының Қарыз келісім-шартымен келісетіндігін мақұлдайды және Қарыз алушының Шарт талаптарын орындау бойынша міндеттемесіне әкеліп соқтырады.

3.7. Қарыз беруші Шарт бойынша толықтай немесе жартылай өзінің талап ету құқықтарын кез келген үшінші тұлғаларға беруге құқылы, бұл ретте:

1) Қарыз беруші мұндай үшінші тұлғаға, және де оның агенттері мен басқа да уәкілетті өкілдеріне мұндай шегінулерді жүзеге асыру үшін қажетті Қарыз, Берешек, Қарыз алушы жайлы ақпаратты ашуға, және де мұндай тұлғаларға сәйкесінше құжаттарды беруге құқылы;

2) Қарыз беруші Шарт бойынша толықтай немесе жартылай өзінің талап ету құқықтарын беретін, Қарыз беруші немесе тұлға, және де оның агенттері мен басқа да уәкілетті өкілдері Қарыз алушыға, берілген талап ету құқықтарына қатысты төлемдерді жасау үшін реквизиттерді көрсету арқылы, болған шегіну жайлы (Шарт бойынша Қарыз берушімен шегіндірілген талап ету құқықтары жайлы сәйкесінше құжаттарды қоса тіркеп) хабарлама жібереді/табыстайды. Бұл жағдайда Қарыз алушының шегіндірілген талап ету құқықтары бойынша өзінің міндеттемелерін орындауы, сәйкес хабарламада көрсетілетін, реквизиттар мен тәртіпте орындалуы тиіс.

3.8. Тараптар Қарыз алушының Сайт арқылы Жеке кабинетін және/немесе Қарыз берушінің аппараттық кешенін пайдаланумен жасалған және олармен электронды түрде тіркелген әрекеттер мәмлеге отыру және бекіту үшін орнату, өзгерту және құқықтық қатынастарды тоқтатуға ерік беру болып табылатындығын мойындайды, соның ішінде Қарыз келісім-шарты бойынша құқықтық қатынастар Қарыз келісім-шартын бекіту мен орындауды растау үшін қолданыла алады, соның ішінде азаматтық-құқықтық даулар бойынша дауларды қарастырғанда сот органында дәлелдеме ретінде олардың растығын және заңды күшін дәлелдейді.

3.9. Тараптар бір‑біріне электронды түрде жіберілген кез келген құжаттарды қағаз нұсқада жасалған және Тараптар өз қолдарымен қол қойған құжаттармен маңызы бірдей деп санауға келіседі.

3.10. Тараптар Қарыз берушінің есеп жүйесі мен https://smartaqsha.kz сайтында жасалған (актілер, Келісім-шарттар, есеп жүйелері, есеп жүйелері бойынша көшірмелер, өтініштер, хабарламалар мен басқалар) электронды құжаттарды, соның ішінде электронды хабарламаларды қағаз нұсқада жасалған және тараптардың өз қолдарымен қол қойған сәйкес құжаттарына заңды түрде баламалас деп мойындайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Офертаны қарастыру реті

4.1. Қарыз беруші Қарыз алушы Қарыз берушіге Офертаны жіберген күнне бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктермей Қарыз беру немесе бас тарту жайлы, және де Қарыз беруші мақұлдаған Қарыз сомасы жайлы шешімді қабылдайды. 

4.2. Қарыз беру немесе бас тарту жайлы шешімді Қарыз беруші Қарыз алушы Сайтта немесе Қарыз берушінің өз бетімен бекіткенін толтыру кезінде берліген мәліметтер мен  кез келген басқа да ақпараттың негізінде қабылдайды.

4.3. Қарыз берушінің Қарыз алушыға Қарызды келесідей жағдайларда бермеуге құқығы бар:

1) Қарыз берушіде Қарыз алушының Қарызды мерзімінде қайтармайтындығына, Қарыз алушының берген ақпараттары оның төлемқабілеттілігі болмайтындығын айғақтайтын болғандықтан, негізі бар болса; 

2) Қарыз алушы жайлы мәліметтер Қарыз берушінің, ішкі құжатымен (Қарыз беру ережелерімен) орнатылған, талаптарына сай келмейтін болса;

3) Қарыз алушы берген ақпараттар расталған болмаса;

4) бұрын берілген Қарыз бойынша Қарыз алушының Қарыз берушіге берешегі (сонымен қоса, Қарыз алушының Қарыз алуға қайта жүгінуі кезінде, қайтару мерзімі болмаған Қарыз бойынша берешегі) бар болса;

5) Қарыз алушының кредит тарихында Қарыз алушының үшінші тұлғалар алдында өзінің міндеттемелерін тиісті түрде орындамағандығы жайлы ақпараттар болады.

4.4. Қарыз беруші Қарыз беретіндігі немесе Қарыз келісім-шартын жасасудан бас тартатындығы жайлы шешімді Қарыз алушыға кез келген қол жетімді тәсілмен, соның ішінде Қарыз алушының Сайтта тіркеген кезде көрсеткен электронды поштасы арқылы, 24 (сағат) ішінде ескертеді.

4.5. Оферта, Қарыз берушіге Офертаны берген күнен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей Қарыз беруші Қарыз алушының төлем картасына/ағымдағы шотына Қарыз сомасын аударатын болса, Қарыз берушімен құпталған болып саналады.

4.6. Сәйкестендіру, және де төлемқабілеттілігін бағалау үшін Қарыз алушы Офертаны жіберу сәтінде, бірақ Қарызды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей, Қарыз берушінің info@smartaqsha.kz мекенжайына төмендегілердің түпнұсқаларының түсірілген көшірмелерін беруге міндетті:

1. Қарыз алушының жеке куәлігі;

2. Кредиттік тарих субъектісінің ол жайлы ақпараттарды кредиттік бюроларға беруге келісімі;

3. Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есебін кредиттік есеп алушыға беруге келісімі;

4. Кредиттік тарих субъектісінің, оның табысын анықтайтын, жеке мағлұматтары мен мәліметтерін ашуға және алуға келісімі.  

Келесі 3 (үш) күнде Қарыз алушы, осы тармақтың 2), 3), 4) т. Көрсетілген, Қарыз берушінің орналасқан орны бойынша түпнұсқада Келісімін беруге міндеттенеді.

 

 

 

5. Қарыз беру тәртібі

5.1. Қарыз алушыға Қарыз беру жайлы Қарыз берушінің оң шешімі қабылданған жағдайда, Қарыз беруші Қарыз алушыға, Офертада көрсетілген, Қарыз сомасын Қарыз берушінің ағымдағы шотынан Қарыз алушының төлем картасына/ағымдағы шотына аудару арқылы Қарызды береді.

5.2. Ақшаны аудару Қарыз алушының Офертасын мақұлдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

5.3. Қарыз алушыға Қарызды беру күні болып Қарыз сомасын Қарыз берушінің ағымдағы шотынан Қарыз алушының төлем картасына/ағымдағы шотына аудару күні саналады. Бұл ретте Қарыз беруші, Қарыз сомасын аударуды жүзеге асыратын, банктің әрекеті/әрекетсіздігі үшін жауапкершілікті алмайды.

5.4. Қарыз келісім-шарты жасасқан болып, Шарттың 3.6., 3.7. т.-ғы 13) т. сәйкес Қарыз алушы арнайы кодты енгізгін сәттен бастап саналады.

5.5. Қарыз беруші Қарыз алушының Офертасын құптағанға дейін қызмет көрсетуге және қандайда бір жауапкершілікті алуға міндетті емес.

5.6. Қарыз алушы, Қарыз сомасын банктегі шотынан қолма-қол алған жағдайда, банк қолма-қол ақшаны шешіп алғаны үшін комиссия ұстауы мүмкін екендігі жайлы ескертілген.

 

 

6. Сыйақыны есептеу тіртібі

6.1. Қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз алушы Қарыз берушіге, Шарттың 2.2. т. 3) т. Көрсетілген, сыйақыны төлеуге міндетті.

6.2. Қарызды пайдаланғаны үшін сыйақыны есептеген кезде бір жылдағы күндер саны 365 күнге тең деп қабылданады..

 

 

 

7. Қарыз сомасын қайтару

7.1. Қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз сомасы мен сыйақыны қайтару, Қарыз алушының қалауы бойынша, Шартта көрсетілген Қарыз мерзімі аяқталғанға дейін, қолма-қол ақшасыз бір жолғы төлем немесе бөліп төлеу арқылы жүзеге асырылады.

7.2. Қарыз алушының Қарыз берушіге Қарыз сомасын толықтай немесе оның жартысын мезгілінен бұрын, ол туралы өзінің мерзімнен бұрын өтеуге ниеті бар екендігін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешікпей, Қарыз берушіні жазбаша түрде ескерте отырып, қайтаруға құқығы бар.

7.3. Шартта баяндалған талаптармен берілген Қарызды Қарыз алушы мерзімінен бұрын, Шарттың 5.3 т. сәйкес Қарыз алушыға ақша берілген күннен бастап кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде,  толықтай немесе жартылай өтеуі мүмкін.

7.4. Қарызды мерзімінен бұрын өтеу Қарыз алушының жеке кабинеті арқылы, Қарыз сомасын мерзімнен бұрын өтейтін күнде Негізгі қарыз сомасынан, сыйақыдан және басқа да төлемдерден құралатын, бір жолғы төлеммен жүзеге асырылады.

7.5. Қарыз беруші мерзімнен бұрын өтеу сомасын толық көлемде алмаған жағдайда, Қарыз келісім-шарты бұрын келісілген шарттар бойынша әрекетін жалғастыарды.

7.6. Қарызды қайтару күні болып Шарт бойынша Қарыз алушының Қарыз беруші алдындағы Берешегін өтеу күні саналатын болады.

7.7. Қарыз алушы үшінші тұлғалар арқылы ақша аударған жағдайда төлемдердің кешігу қауіпін өзіне қабылдайды. Төлемнің кешігуін болдырмас үшін Қарыз беруші берешекті төлеу үшін ақшаны алдын ала салуға кеңес береді.

7.8. Қарыз беруші Қарыз алушыдан Қарыз бойынша берешекті өтеуге түскен қаражатты келесідей реттілікпен жібереді:

1) Қарыз алушының Қарызын қайтарумен байланысты,  Қарыз беруші шығындары;

2) айыпақы сомасы (Шартта 8.1 т.);

3) Шарт талаптарын бұзуға байланысты, төлем (Шартта 8.3 т.);

4) Қарыз қайтарылуы тиісті болған күннен кейінгі күндерге, және ол нақты қайтарылған күнге дейін, есептелген сыйақы (Шартта 6.2 т.);

5) Қарыз берілген күннен бастап, ол қайтарылуы тиісті күнге дейін, есептелген сыйақы (Шартта 2.2. т. 3 т. );

6) Негізгі қарыз сомасы (Шартта 2.2. т. 1 т.).

7.9. Келісім-шарт аясында Қарыз мерзімін ұзарту мүмкін емес.

7.10. Қарыз беруші мерзімінен бұрын өндіріп алуға, Қарызды пайдаланған барлық уақыты үшін, толығымен Қарыз бен сыйақы сомаларын, және Шарт талаптарына сәйкес, төлеуге тиесілі басқа да сомаларды көрсетуге құқығы мына жағдайларда болады:

1) Қарыз алушы сот процестеріне тартылған болса;

2) Шарт бойынша Қарыз алушы төлем уақытын өткізіп алумен қатар, өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

3) Қарыз берушіге Қарыз алушының Сайтта тіркеу кезінде (Оферта беру) жалған мәліметтерді көрсеткендігі жайлы белгілі болған жағдайда.

7.11. Қарыз беруші өзіне тиесілі ақшаны қайтару бойынша, өз құқығы мен мүддесін қорғау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық шараларды қолдануға құқылы. Қарыз берушіден шыққан барлық шығындар бұл жағдайда Қарыз алушыға жүктеледі.

7.12. Қарыз алушы, Қарыз келісім-шарты бойынша, уақытылы жартылай немесе толықтай өтем жасамаған жағдайда, мерзімнің өтуі жайлы ақпаратты кредиттік бюроға береді.

 

 

 

 

8. Қарыз алушының жауапкершілігі

8.1. Қарызды және/немесе сыйақыны уақтылы қайтармаған жағдайда, Қарыз алушы Қарыз берушіге әр кешіктірілген күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасынан (Қарыз бен Сыйақы сомасы) 2% мөлшерінде айыпақы сомасын (айыппұлды) төлейді, бірақ жылына Қарыз сомасы 10% -нан аспайды.

8.2. Айыпақыны төлеу Қарыз алушыны Қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз бен Сыйақыны қайтару міндеттемелерінен босатпайды.

8.3. Шартта қарастырылған, сыйақы, айыпақы (айыппұл), басқа да төлемдер қосындысында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен орнатылған сомадан асып кете алмайды;

8.4. Қарыз алушы Қарызды өтеу мерзімінен 10 (он) күнтізбелік күннен аса кешігетін болса, Қарыз беруші сотқа дейінгі тәртіпте берешекті төлету үшін коллекторлық агенттіктерге жүгінуге құқылы.

8.5. Қарыз алушы Қарызды өтеу мерзімінен кешікен жағдайда Қарыз беруші бұзылған құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.

8.6. Қарызды өтеу мерзімі бойынша келісімді міндеттемелерді бұзған жағдайда, Қарыз беруші, Қарыз алушының келісімінсіз, Қарыз алушының өзі көрсеткен банк картасынан  ақшалай қаражатты шешіп ала алады.

8.7. Қарыз беруші, Қарыз алушының келісімінсіз, осы Шарт бойынша Қарыз алушыға қатысты кез келген құқықтарды (талаптарды), өз қалауымен, үшінші тұлғаларға, соның ішінде коллекторлік агенттіктерге бере алады, оған "Қарыз алушы" өзінің сөзсіз және қайтарымсыз келісімін береді. Мұнысымен Қарыз алушы өзіне үшінші адамның жеке бас тұлғасының айтарлықтай маңызы жоқтығын растайды.

 

 

9. Дауларды шешу

9.1. Қарыз беруші мен Қарыз алушының арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сот тәртібімен шешілуі тиіс.

9.3. Қарыз берушіге қуыным талаптары Қарыз берушінің сотқа дейінгі наразылығын жібермейінше беріле алмайды, жауап кемінде 15 жұмыс күн ішінде беріледі.

9.4. Қарыз алушы міндеттемелерін орындамаған және Қарыз беруші сот органына жүгінген жағдайда, орындау жазбасын беру тәртібімен Берешекті төлету рәсімі қолданылуы мүмкін екендігімен келіседі.

9.5. Мекенжайы (тіркелген және/немесе тұратын), және де ұялы телефонының нөмірін өзгерткен жағдайда Қарыз алушы бұл жайлы Қарыз берушіні 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде жазбаша түрде (info@smartaqsha.kz электронды пошта бойынша) ескертеді. Қарыз алушы Қарыз берушіні ескертпеген жағдайда корреспонденция, sms-хабарлама, хабарландыру, шақыру қағаздары және т.б. жөнелтіледі және мұндай хатты жеткізген уақыттан бастап, Қарыз келісім-шартында көрсетілген мекенжай бойынша табысталған болып саналады.

9.6. Мұнымен Қарыз алушы, Қарыз берушінің ресми https://smartaqsha.kz. сайтында көрсетілген, Қарыз беру ережелерімен танысқандығын және келісетіндігін растайды.

 

 

 

 

 

10. Қарыз алушының мағлұматтары

1) АЖТ: _____________________________

2) ЖСН: ___________________

3) жеке куәлік №: _________, берілген күні: ___________,

берді: ____________

4) Тіркелу мекенжайы: ________________________________

5) Тұратын мекенжайы: ______________________________

6) Ұялы. тел.: __________________

7) Электрондық пошты адресі: ________________________

8) Қарыз алушының ағымдағы шоты: № _________________, «_____________»  АҚ банкінде.

 

Я, _________________________ (далее - Заемщик), прошу ТОО «Growth Up» (далее - Займодатель) заключить со мной Договор займа на следующих условиях (далее – Договор займа/ Договор):

 

1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые для целей настоящего Договора займа, означают следующее:

1) Оферта - предложение физического лица Займодателю о заключении Договора займа;

2) Займодатель - ТОО «Growth Up», предоставляющий займы посредством интернет-сайта: https://smartaqsha.kz;

3) Заемщик - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, которое заключило с Займодателем Договор займа на основании сделанного Заемщиком Займодателю предложения (Оферты);

4) Акцепт - ответ Займодателя о принятии условий Оферты Заемщика, выраженное в заключении Договора займа и перечислении суммы Займа на платежную карту/ текущий счет Заемщика;

5) Заём - деньги (в валюте Республики Казахстан – тенге), предоставляемые Займодателем Заемщику в соответствии с условиями Договора на условиях срочности, платности и возвратности, на потребительские цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;

6) Сайт - информационный ресурс в сети Интернет, принадлежащий Займодателю, находящийся по адресу: https://smartaqsha.kz;

7) Личный кабинет Заемщика - электронный механизм взаимодействия Займодателя и Заемщика по всем вопросам, связанным с предоставлением и возвратом Займа Заемщиком;

8) Задолженность - деньги, подлежащие уплате Заемщиком Займодателю по Договору, включая сумму Основного долга, вознаграждения за пользование Займом, неустойки и иных платежей, предусмотренных Договором займа;

9) Вознаграждение – причитающаяся Займодателю плата за каждый день пользования предметом Займа, определенная в процентном выражении к сумме Основного долга;

10) Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальная стоимость) по настоящему Договору займа;

11) Основной долг - сумма денег, полученная Заемщиком от Займодателя в рамках заключенного Договора займа;

12) Гарант - физическое лицо, определяемое Заемщиком, которое обеспечивает исполнение денежных обязательств Заемщика перед Займодателем по заключенному Договору займа.

 

 

 

2. Общие положения

2.1. Займодатель обязуется предоставить Заем Заемщику, а Заемщик обязуется возвратить Займодателю полученный Заем и уплатить Вознаграждение за его использование в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Условия займа:

1) сумма Займа: ____________ (___________) тенге;

2) срок Займа: с ____   _________20___г по _____ ________20___г.

3) За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодателю фиксированную ставку вознаграждения в размере ___% в день, начисляемую на сумму полученного Заемщиком Займа.

4) Размер ГЭСВ в рамках настоящего Договора составляет не более 56%.

2.3. Заемщик принимает данные условия Договора, совершив следующие действия:

1) заполнение и отправка анкетных данных Займодателю;

2) направление Займодателю Оферты на получение Займа.

2.4. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются

сведения, не являющиеся общедоступными. Данные сведения могут быть раскрыты только в случаях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также в случае наличия письменного согласия другой стороны на разглашение. В случае

расторжения (прекращения действия) настоящего Договора Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию в течение 2 (двух) лет со дня расторжения (прекращения действия) настоящего Договора.

2.5. Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, гарантирует и соглашается с тем, что:

1) заключает настоящий Договор добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжелых обстоятельств, а условия Договора (в том числе размер основного долга, вознаграждения, неустойки, другие платежи) Заемщика устраивают и не являются для него крайне не выгодными;

2) действует от своего имени и в своих интересах и не действует к выгоде третьих лиц;

3) полностью контролирует свои действия на стадии подписания Договора;

4) в целях заключения настоящего Договора предоставил Займодателю достоверные данные о себе, включая размер и источник дохода, персональные и иные данные;

5) не является ограниченно дееспособным и обладает всеми необходимыми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора;

6) не введен в заблуждение относительно условий предоставления Займа;

7) условия настоящего Договора ему понятны, в том числе относительно суммы, подлежащей возврату, размере вознаграждения и других платежей;

2.6. Займодатель, проявляя лояльность к Заемщику, вправе применить к нему изменения, улучшающие условия Договора, в том числе применяя условия соответствующей акции либо специальных индивидуальных предложений.

При этом, в том случае, если Заемщик нарушит установленные Займодателем льготные условия (произойдет выход на просрочку либо досрочное погашение займа через личный кабинет), Займодатель в одностороннем порядке вправе отменить такие изменения,

применяя к Заемщику в зависимости от его категории стандартные условия с начислением Вознаграждения в порядкеп.п.3) п.2.2. Договора.

 

3. Порядок предоставления и получения Займа

3.1. Займодатель рассматривает Оферты на получение Займа только при соблюдении следующих условий:

1) Заемщик является гражданином Республики Казахстан;

2) Заемщик достиг возраста 21 (двадцати одного) лет;

3) Заемщик имеет постоянную регистрацию на территории Республики Казахстан.

3.2. Заемщик обязуется вернуть предоставленную сумму Займа и уплатить начисленное Вознаграждение за пользование Займом в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Заемщик, имеющий намерение получить Заём, должен предоставить Займодателю требуемую последним информацию, запрашиваемую в целях направления Оферты.

3.4. Заемщик соглашается со следующим:

1) Займодатель в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан осуществляет обработку его персональных данных (в том числе указанных в п.3.3. Договора), которые он свободно, самостоятельно и в своем интересе передает Займодателю, в SMS-сообщениях, устно и письменно, с использованием любых средств связи. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия, направленные на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе юридическим лицам), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Займодателем, в том числе и в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по Договору, с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору займа), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, а также на трансграничную передачу данных;

2) на использование персональных данных для целей заключения Договора займа либо отказа в выдаче Займа, а также для последующего взыскания в судебном либо досудебном порядке денег в случае нарушения Заемщиком своих обязательств по Договору займа;

3) Займодатель вправе использовать все полученные персональные данные до момента полного надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа;

4) Заемщик уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его персональных данных до момента полного надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору путем направления заявления Займодателю в письменной форме. При этом согласен, что Займодатель имеет право продолжить обработку персональных данных после получения от Заемщика заявления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных:

- до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги/операции/платежа;

- исполнения Договора;

- если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства),

внутренними документами Займодателя.

5) Заемщик соглашается на получение от Займодателя рекламных материалов и информации об услугах и акциях Займодателя;

6) Заемщик согласен, что Займодатель вправе проверить любую сообщаемую им информацию;

7) Заемщик предоставляет Займодателю право обращения в кредитные бюро для проверки сведений, указанных в Оферте и Договоре займа, и получения информации о нем. Право выбора кредитного бюро предоставляется Заемщиком Займодателю по его усмотрению

и дополнительного согласования с Заемщиком не требует;

8) Заемщик предоставляет Займодателю право и согласен на получение Займодателем информации о нем из любых возможных источников (включая государственные базы данных), в том числе через кредитные бюро;

9) Заемщик дает свое согласие на получение от Займодателя информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по Договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности, с указанием суммы, иной информации,

связанной с исполнением Договора займа, по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок Заемщик разрешает Займодателю

использовать любую контактную информацию, переданную им Займодателю;

10) Займодатель вправе запрашивать у любых третьих лиц информацию о Заемщике в целях установления его платежеспособности;

11) Заемщик предоставляет Займодателю Согласия на предоставление сведений о Заемщике в кредитные бюро; на предоставление

кредитным бюро Займодателю кредитного отчета о Заемщике (далее – Согласия в/из КБ); на раскрытие и получение персональных данных и сведений, определяющих его доходы;

12) Заемщик должен подтвердить верность заполненных контактных данных посредством активации в своем кабинете на Сайте специального кода, направленного Займодателем Заемщику на мобильный телефон, указанный Заемщиком при заполнении Оферты

на Сайте, либо электронную почту. Указанный специальный код является уникальным;

13) Если Заемщик согласен получить Заём на указанных в Оферте и настоящем Договоре условиях, Заемщик должен подтвердить свое согласие на подписание Согласий, указанных в п.п.2),3),4) п.4.6. Договора, а также Договора посредством активации в своем Личном кабинете на Сайте специального кода, направленного Займодателем Заемщику на мобильный телефон, указанный Заемщиком при заполнении Оферты на Сайте. Указанный специальный код является уникальным.

3.5. Заемщик и Займодатель согласовали, что в соответствии с положениями пункта 3 статьи 152 Гражданского кодекса Республики Казахстан согласование Договора займа путем активации Заемщиком специального кода приравнивается к совершению сделки

(заключению Договора займа) в письменной форме, и, как следствие, влечет за собой правовые последствия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также имеет одинаковую юридическую силу для обеих Сторон и является доказательством заключения Договора при разрешении споров в судебном порядке.

3.6. Полученная Займодателем Оферта не может быть отозвана Заемщиком. В том случае, если Заемщик отказывается от Займа после Акцепта Займодателем Оферты путем перечисления суммы Займа Заемщику, Заемщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления Займодателем Займа произвести возврат суммы Займа на текущий счет Займодателя, а также оплатить сумму Вознаграждения за 1 (один) день пользования Займом. Несоблюдение Заемщиком условий, указанных в настоящем пункте, подтверждает факт согласия Заемщика с Договором займа и влечет обязанность Заемщика по исполнению условий Договора.

3.7. Займодатель вправе уступить полностью или частично свои права требования по Договору любому третьему лицу, при этом:

1) Займодатель вправе раскрывать такому третьему лицу, а также его агентам и иным уполномоченным им лицам необходимую для совершения такой уступки информацию о Займе, Задолженности, Заемщике, а также предоставлять таким лицам соответствующие

документы;

2) Займодатель или лицо, которому Займодатель уступит полностью или частично свои права требования по Договору, а также его агенты и иные уполномоченные им лица, направит/вручит Заемщику уведомление о состоявшейся уступке (приложив

соответствующие документы об уступленных Займодателем правах требования по Договору), с указанием реквизитов для осуществления платежей в отношении уступленных прав требования. В этом случае исполнение Заемщиком своих обязательств по уступленным правам требования должно осуществляться Заемщиком по тем реквизитам и в том порядке, которые будут указаны в соответствующем уведомлении.

3.8. Стороны признают, что действия, совершенные с использованием Личного кабинета Заемщика посредством Сайта и/или программно-аппаратного комплекса Займодателя и зафиксированные им в электронном виде, являются волеизъявлением на установление, изменение и прекращение правоотношений для заключения и совершения сделок, в том числе правоотношений по Договору займа, могут быть использованы для подтверждения заключения и исполнения Договора займа, в том числе в качестве доказательств в судебных органах, при рассмотрении споров по гражданско-правовым спорам, подтверждают их действительность и юридическую силу.

3.9. Стороны соглашаются считать любые документы, направленные друг другу в электронном виде равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и подписанным собственноручными подписями Сторон.

3.10. Стороны признают документы в электронной форме, составленные посредством учетной системы Займодателя и сайта: https://smartaqsha.kz (акты, договоры, учетные записи, выписки по учетным записям, заявления, извещения и прочее), в том числе электронные сообщения юридически равнозначными соответствующим документам, составленным на бумажном носителе и подписанным собственноручными подписями сторон, выполненным в письменной форме.

 

 

 

4. Порядок рассмотрения Оферты

4.1. Займодатель принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Займа, а также о размере одобренной Займодателем суммы Займа не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты направления Заемщиком Займодателю Оферты.

4.2. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении Займа принимается Займодателем на основании переданных данных, а также любой дополнительной информации, предоставленной Заемщиком при заполнении на Сайте либо самостоятельно

установленной Займодателем.

4.3. Займодатель вправе не предоставлять Заемщику Заём в следующих случаях:

1) наличия у Займодателя оснований полагать, что Заём не будет возвращен в срок, так как представленная Заемщиком информация свидетельствует о возможной неплатежеспособности Заемщика;

2) несоответствие данных о Заемщике условиям, установленным внутренним документом Займодателя (Правилами предоставления займов);

3) информация, представленная Заемщиком, не является достоверной;

4) наличие у Заемщика непогашенной задолженности перед Займодателем по ранее предоставленному Займу (в том числе задолженности по Займу, срок возврата которого не наступил на момент обращения Заемщика за повторным Займом);

5) кредитная история Заемщика содержит сведения о ненадлежащем выполнении Заемщиком своих обязательств перед третьими лицами.

4.4. Займодатель уведомляет Заемщика о принятом решении о предоставлении Займа или отказе от заключения Договора займа с Заемщиком любым доступным способом, в том числе через электронную почту Заемщика, указанную при регистрации Заемщика на Сайте, в течение 24 (двадцати четырех) часов.

4.5. Оферта признается акцептованной Займодателем в случае, если не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Оферты Займодателю Займодатель перечисляет сумму Займа на платежную карту/ текущий счет Заемщика.

4.6. В целях идентификации, а также для оценки платежеспособности Заемщик обязан в момент отправки Оферты, но не позднее 2(двух) рабочих дней со дня получения Займа, предоставить на адрес Займодателя: info@smartaqsha.kz отсканированные с оригинала:

1.   Удостоверение личности Заемщика;

2. Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро;

3. Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета;

4.  Согласие субъекта кредитной истории на раскрытие и получение персональных данных и сведений, определяющих его доходы.

В последующие 3 (три) рабочих дня Заемщик обязуется Согласия, указанные в п.п.2),3),4) настоящего пункта, предоставить Займодателю в оригинале по месту нахождения Займодателя.

 

 

 

 

5. Порядок предоставления Займа

5.1. В случае принятия Займодателем положительного решения о выдаче Заемщику Займа, Займодатель предоставляет Заём Заемщику в виде перечисления суммы Займа, указанной в Оферте, с текущего счета Займодателя на платежную карту/ текущий счет Заемщика.

5.2. Перечисление денег осуществляется в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня одобрения Оферты Заемщика.

5.3. Датой предоставления Займа Заемщику признается дата списания суммы Займа с текущего счета Займодателя для ее перевода на платежную карту/ текущий счет Заемщика. При этом Займодатель не несет ответственности за действия/бездействия банка и/или организации, осуществляющей перевод суммы Займа.

5.4. Договор займа считается заключенным с момента введения Заемщиком специального кода в соответствии с п.п.13) п.3.6., п.3.7. Договора.

5.5. Займодатель не обязан предоставлять услуги и нести какие-либо обязательства до акцептования Оферты Заемщика.

5.6. Заемщик уведомлен, что в случае снятия суммы Займа наличными с банковского счета, банк может удерживать комиссию заснятие наличных денег.

 

 

 

6. Порядок расчета Вознаграждения

6.1. За пользование Займом Заемщик обязан выплатить Займодателю Вознаграждение в размере, установленном п.п.3) п.2.2настоящего Договора.

6.2. При расчете Вознаграждения за пользование Займом количество дней в году принимается равным 365 дней.

 

 

7. Возврат суммы Займа

7.1. Возврат суммы Займа и Вознаграждения за пользование Займом осуществляется в безналичном порядке единовременным платежом либо частями, по усмотрению Заемщика, до окончания срока Займа, установленного Договором.

7.2. Заемщик имеет право вернуть досрочно Займодателю всю сумму Задолженности по Займу или ее часть, письменно уведомив об этом Займодателя не менее, чем за 3 (три) календарных дня о своем намерении досрочного погашения.

7.3. Займ, предоставленный на условиях, изложенных в настоящем Договоре, может быть погашен Заемщиком досрочно полностью или частично не ранее, чем через 5 (пять) календарных дней со дня предоставления денег Заемщику в соответствии с п.5.3.

Договора.

7.4. Досрочное погашение Займа осуществляется посредством Личного кабинета Заемщика единовременным платежом, включающим в себя сумму Основного долга, Вознаграждения и других платежей на дату досрочного погашения суммы Займа.

7.5. В случае, если Займодатель не получил сумму досрочного погашения в полном объеме, Договор займа продолжит действие на ранее согласованных условиях.

7.6. Датой возврата Займа будет являться дата погашения Задолженности Заемщика по настоящему Договору перед Займодателем.

7.7. Заемщик принимает на себя риски задержки платежей при перечислении денег в пользу Займодателя через третьих лиц. В целях избежания задержки платежа Займодатель рекомендует вносить деньги в оплату задолженности заблаговременно.

7.8. Займодатель направляет деньги, поступившие от Заемщика, на погашение Задолженности по Займу в следующей очередности:

1) расходы Займодателя, связанные с возвратом Займа Заемщиком;

2) сумма неустойки (п. 8.1. Договора);

3) платеж, связанный с несоблюдением условий Договора (п.8.3. Договора);

4) Вознаграждение, начисленное за период со дня, следующего за днем, в который Заем должен был быть возвращен, и до дня, когда он был возвращен фактически (п.6.2. Договора);

5) Вознаграждение, начисленное за период со дня выдачи Займа, и до дня, когда он должен был быть возвращен (п.п.3) п.2.2.Договора);

6) сумма Основного долга (п.п.1) п.2.2. Договора).

7.9. Пролонгация срока Займа в рамках настоящего Договора займа не допустима.

7.10. Займодатель вправе досрочно предъявить ко взысканию в полном объеме суммы Займа и Вознаграждения за весь срок пользования Займом и иные суммы, подлежащие оплате в соответствии с условиями Договора, в следующих случаях:

1) если Заемщик вовлечен в судебный процесс;

2) при нарушении Заемщиком своих обязательств по Договору, включая просрочку платежа;

3) при предоставлении Заемщиком недостоверных сведений при регистрации своих данных на Сайте (подаче Оферты), о чем стало известно Займодателю.

7.11. Займодатель вправе предпринять все предусмотренные законодательством Республики Казахстан меры, необходимые для защиты своих прав и интересов по возврату причитающихся Займодателю денег. Все затраты, произведенные Займодателем в этой связи, несет Заемщик.

7.12. В случае, если Заемщик частично или полностью в срок не осуществил оплату по Договору займа, Займодатель предоставляет информацию о просрочке Заемщика в кредитное бюро.

 

8. Ответственность Заемщика

8.1. В случае несвоевременного возврата Займа и/или Вознаграждения по нему Займодатель вправе требовать от Заемщика уплаты суммы неустойки (пени) в размере 2% от суммы неисполненного обязательства (суммы Займа и Вознаграждения) за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Займа в год.

8.2. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату Займа и Вознаграждения за пользование Займом.

8.3. Вознаграждение, неустойка (пеня), иные платежи, предусмотренные настоящим Договором, в совокупности не могут превышать сумму, установленную требованиями законодательства Республики Казахстан;

8.4. В случае задержки Заемщиком срока погашения Займа более, чем на 10 (десять) календарных дней, Займодатель вправе обратиться в коллекторское агентство для взыскания задолженности с Заемщика в досудебном порядке.

8.5. В случае задержки Заемщиком срока погашения Займа Займодатель вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав и своих законных интересов.

8.6. В случае нарушения договорных обязательств по сроку погашения Займа, Займодатель, без согласия Заемщика, может производить списание денежных средств с банковской карты Заемщика, указанный самим Заемщиком.

8.7. Займодатель по своему усмотрению, без согласия Заемщика, может совершить уступку любых прав (требований) к Заемщику по настоящему Договору третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам, на что Заемщик предоставляет своё безусловное и безотзывное согласие. Настоящим Заемщик подтверждает, что личность третьего лица не имеет существенного значения для Заемщика.

 

 

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Займодателем и Заемщиком, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

9.3. Исковые требования не могут быть поданы к Займодателю без направления досудебной претензии Заемщиком, ответ предоставляется не менее 15 рабочих дней.

9.4. Заемщик соглашается, что в случае неисполнения им обязательств и обращения Займодателя в судебные органы, может быть использована процедура взыскания Задолженности в порядке выдачи исполнительной надписи.

9.5. При изменении адреса (прописки и/или проживания), а также номера мобильного телефона Заемщик письменно (по электронной почте: info@smartaqsha.kz) уведомляет об этом Займодателя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. В случае не уведомления Заемщиком Займодателя корреспонденция, sms-сообщения, уведомления, повестки и проч. (далее - письма) направляются и считаются врученными должным образом по адресу, указанному в Договоре займа, с момента доставки такого письма.

9.6. Настоящим Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Правил предоставления займов, размещенных на официальном сайте Займодателя: https://smartaqsha.kz.

 

 

 

 

 

10. Данные Заемщика

1) ФИО: _____________________________

2) ИИН: ___________________

3) № удостоверения личности: _________, дата выдачи: ___________,

выдан: ____________

4) Адрес прописки: ________________________________

5) Адрес проживания: ______________________________

6) Моб. тел.: __________________

7) Адрес электронной почты: ________________________

8) Текущий счет Заемщика: № _________________, в банке АО «_____________».

 

 

 

Политика конфиденциальности Правила предоставления и обслуживания займов Политика в отношении обработки персональных данных
© 2022 SmartАкша. Запрещено копировать и использовать в какой-либо форме материалы сайта без согласия собственника.Яндекс.Метрика

КазФинТех